Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

MENCADANG DASAR, RANCANGAN, STRATEGI DAN SKIM

MENCADANG DASAR, RANCANGAN, STRATEGI DAN SKIM

Hover Box Element

  • Bertanggungjawab untuk melaksana, menyemak dan mengkaji semula dasar-dasar dan perancangan strategik PSP secara bersepadu di peringkat makro berdasarkan Pelan-Pelan yang telah dipersetujui Kerajaan ( National SWM Strategic Plan, Waste Minimization PlanMalaysia Development Plan) dan kerjasama Antarabangsa.
  • Merancang dan menggubal strategi mengenai pembiayaan perkhidmatan dan kemudahan PSP bagi mengurangkan kos menggunakan tools seperti Net Present Value, Internal Rate of Return dan Discounted Cash Flow.
  • Bertanggungjawab menentu, memperakukan dan menyelaras cadangan pembentukan skim-skim yang bersesuaian bagi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam seluruh Negara
  • Menentukan kontrak-kontrak / Perjanjian perkhidmatan PSP dan pembersihan awam yang mematuhi keperluan perundangan.

MENCADANG DASAR, RANCANGAN, STRATEGI DAN SKIM

RUMUS RANeCANGAN BAGI PSP TERMASUK LOKASI, JENIS DANSAIZ KEMUDAHAN BARU

  • Bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan menyemak Pelan Induk PSP seluruh Negara.
  • Bertanggungjawab merancang projek-projek fizikal PSP berteknologi tinggi seperti loji rawatan termal, Anaerobic Digestor, Material Recovery Facilities, kompos serta projek-projek naik taraf tapak pelupusan dan penutupan selamat tapak pelupusan.
  • Mengkaji, menyelia dan memantau kemajuan serta menilai pelaksanaan perancangan PSP bagi tempoh jangka pendek dan jangka panjang.
  • Mengurus dan memantau kemajuan keseluruhan proses perancangan PSP yang melibatkan perancangan strategik, keperluan sumber dan pengurusan data.
  • Perolehan tanah bagi projek-projek fasiliti PSP
Skip to content