img
bm MS bi EN faq contact-us
content
petalaman

 

SOALAN LAZIM

Apakah perbezaan di antara Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal negara (JPSPN) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA)?

JPSPN menjalankan fungsi dan peranan dalam merangka dasar, rancangan dan strategi serta menyediakan perancangan bagi fasiliti pengurusan sisa pepejal seperti lokasi, jenis, saiz fasiliti. Ia termasuklah merancang, membina, pengoperasian fasliti PSP serta melaksanakan projek penutupan selamat tapak pelupusan apabila telah mecapai jangka hayat. JPSPN berperanan dalam menetapkan piawaian, spesifikasi, dan kod amalan, menjalankan fungsi pengawalselian serta melaksanakan pemberian lesen dan kelulusan lesen. Antara peranan utama jabatan adalah bertanggungjawab dalam melaksanakan penswastaan serta mentadbir perjanjian konsesi. Selain itu, JPSPN juga bertanggungjawab dalam memberikan kelulusan bagi pembinaan, penggubahan dan penutupan fasilti PSP, pelesenan perkhidmatan PSP & PA dan pengeluaran AP Import Plastik di bawah HS Kod 3915 melalui penurunan kuasa oleh KP Kastam.

Manakala SWCorp menjalankan fungsi dan peranan dalam melaksanakan dasar, rancangan dan strategi serta skim yang telah ditetapkan; melaksanakan langkah-langkah yang diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan bagi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan (PSP&PA), mengesyorkan standard, spesifikasi dan kod amalan bagi perkhidmatan PSP&PA, melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang PSP&PA, menambah usaha bersepadu ke arah peningkatan kecekapan pengendalian perkhidmatan PSPPA, menggalakkan penyertaan awam dan mempertingkatkan kesedaran awam mengenai PSPPA dan lain-lain fungsi yang berkaitan.

Bilakah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) dikuatkuasakan?

Akta 672 telah dikuatkuasakan pada 1 September 2011 di seluruh Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan kecuali Labuan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Terengganu dan Kelantan.

Apakah antara peruntukan penting yang terdapat di dalam Akta 672?

Hanya mereka yang telah diberi lesen sahaja boleh menjalankan perkhidmatan sisa pepejal, mengurus, kemudahan sisa pepejal atau menjalankan perkhidmatan pembersihan awam;

Pengasingan sisa di punca;

Pengurangan janaan sisa, penggunaan semula bahan dan kitar semula bahan;
Sistem terima balik;dan
Sistem bayaran balik Deposit

Jelaskan mengenai penswastaan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal?

Penswastaan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal hanya melibatkan sisa pepejal, isi rumah dan yang serupa dengannya. Perkhidmatan untuk sisa pepejal yang lain seperti sisa pepejal pembinaan, industri dan komersil terbuka kepada pihak yang berminat. Manakala pembinaan dan pengendalian kemudahan pengurusan sisa pepejal tidak termasuk dalam penswastaan.

Apakah yang dimaksudkan dengan kutipan 2+1?

Kutipan 2+1 adalah:

2 kali seminggu kutipan untuk sisa baki seperti sisa organik & sisa yang tidak boleh dikitar semula
1 kali seminggu kutipan bagi sisa pukal, sisa kebun dan sisa yang boleh dikitar semula

Syarikat konsesi manakah yang telah dilantik untuk menjalankan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam?

Zon tengah dan timur oleh Alam Flora Sdn. Bhd. (Kuala Lumpur, Putrajaya & Pahang)

Zon utara oleh Environment Idaman Sdn. Bhd. (Kedah dan Perlis)

Zon selatan oleh SWM Environment Sdn. Bhd. (Johor, Melaka dan Negeri Sembilan)

Jelaskan mengenai agihan tong sisa mudah alih 120 liter?

Agihan tong sisa mudah alih berkapasiti 120 liter ini adalah bagi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Pahang, Kedah dan Perlis. Ianya akan diagihkan secara berperingkat iaitu:

Bandaraya dan Ibu-Ibu Negeri, 1 September 2011 hingga 31 Ogos 2012
Majlis Perbandaran, 1 September 2012 hingga 31 Ogos 2013
Majlis Daerah, 1 September 2013 hingga 31 Ogos 2014

Ianya akan diedarkan oleh syarikat-syarikat konsesi yang dilantik bagi negeri-negeri tersebut.

Adakah penghuni bagi rumah pangsa atau apartment akan turut diagihkan dengan tong sisa mudah alih 120 liter ini?

TIDAK. Ianya akan diagihkan bagi premis kediaman bertanah sahaja. Bagi rumah pangsa atau apartment, mereka hanya disediakan dengan kemudahan tong-tong berkapasiti 660 liter / 1100 liter di rumah sampah berkenaan.

Adakah penghuni dikenakan bayaran bagi mendapatkan tong sisa mudah alih 120 liter ini?

Tiada bayaran dikenakan. Bagi tujuan penyerahan tong tersebut, pemilik akan diminta untuk menandatangani borang penerimaan sebagai bukti penerimaan dan juga bagi maksud pangkalan data.

Penyewa/pemilik kediaman juga diminta untuk  mengemukakan bukti mereka adalah penyewa/pemilik dengan menunjukkan bil elektrik/air/telefon/Astro ataupun salinan cukai pintu.

Adakah pemilik premis yang telah menerima tong sisa 120 liter akan dikenakan denda sekiranya tong tersebut rosak ataupun hilang?

Sekiranya tong sisa 120 liter yang diberikan rosak ataupun hilang akibat kecuaian pemilik, bayaran akan dikenakan bagi penggantian tong.
Namun, jika kerosakan / kehilangan adalah disebabkan oleh kecuaian pihak yang menjalankan kutipan sisa pepejal, tiada bayaran yang akan dikenakan.

Aduan/pertanyaan berkaitan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam boleh disalurkan melalui:

Talian 1 800 88 7472
Emel aduan@sisa.my
Sistem atas talian

JPSPN  03-8000 8000
PPSPPA 03-5545 9592 (Call Center)

Apakah yang dimaksudkan dengan tapak pelupusan sanitari?

Secara umumnya, Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari adalah tempat pembuangan sampah yang dilengkapi sistem pengumpulan gas metana dan air larut resap, loji rawatan air larut resap dan penutupan liner.

Apakah garis panduan yang boleh dirujuk bagi merekabentuk tapaj pelupusan sisa pepejal sanitari dan menutup tapak pelupusan?

The Technical Guideline For Sanitary Landfill, Design and Operation, August 2006 yang dikelaurkan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Guideline For Safe Closure And Rehabilitation of MSW Landfill Sites, August 2006 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara 

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Cik Siti Mariani binti Ayob
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

No. Telefon     : 603-88910 5564
Emel               : siti_mariani@kpkt.gov.my


  •