img
bm MS bi EN faq contact-us
content
petalaman

 

PELESENAN

PELESENAN

image image image
Lesen Import Kelulusan Membina, Mengubah Dan Menutup Selamat Kemudahan Lesen Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan

 

LESEN IMPORT

Lesen Import (AP) Sisa Plastik

Pengimportan Sisa Plastik

Jabatan ini telah mengambilalih tanggungjawab mengeluarkan Lesen Import (AP) Sisa Plastik daripada Kementerian Industri dan Perdagangan Antarabangsa (MITI) berkuatkuasa pada 2 Februari 2015 sepertimana pewartaan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 2015.

Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan) 2015 telah meletakkan sisa plastik dengan kod tarif HS 3915 di dalam Bahagian I, jadual Kedua yang mana semua pengimportan ke Malaysia dilarang kecuali mendapat Lesen Import (AP).

Polisi Pengimportan Sisa Plastik Bagi Kod Tarif 3915

i. Keperluan Pembaharuan Eksporter

Bermula 1 Jun 2016, Kelulusan AP hanya akan diberikan kepada syarikat yang melampirkan Surat Kelulusan Pengeksport yang diluluskan oleh JPSPN sahaja. Sehubungan itu, semua pengimport sisa plastik dibawah kod HS 3915 yang pernah mendapat kelulusan daripada agensi lain sebelum pengambilalihan pengeluaran permit oleh JPSPN perlu mengemukakan permohonan semula eksporter kepada JPSPN.

Polisi semasa Jabatan menetapkan bermula 1 Mac 2017, tempoh sah laku kelulusan eksporter adalah selama satu (1) tahun daripada tarikh kelulusan Jabatan bagi membolehkan semakan dan pemantauan yang lebih kerap dan terperinci dilaksanakan oleh pihak Kerajaan. Syarikat pembekal (pengeksport) yang telah diberi kelulusan sebelum tarikh tersebut akan kekal dengan tempoh sepertimana dinyatakan dalam surat kelulusan Jabatan sebelum ini.

ii. Pematuhan Sijil ISO 14000

Pihak pengimport perlu memastikan semua pengekport/pembekal hendaklah mempunyai persijilan ISO14000 dan dimuatnaik bersama surat kelulusan pengeksport/pembekal bermula 1 Julai 2017. Manakala, semua pengimport disyaratkan mempunyai sijil ISO 14000 mulai 1 Jun 2019.

iii. Pematuhan Operasi Kilang

Bermula 1 Januari 2019, Syarikat hanya perlu memaklumkan kepada JPSPN melalui surat rasmi/email bagi mendapatkan status pematuhan operasi kilang yang terkini. Pihak JPSPN akan mendapatkan status tersebut dari pihak JAS Putrajaya.

iv. Pengesahan Dokumen Sokongan Melalui Sistem E-Permit

Syarikat pengimport perlu memastikan invois yang dikemukakan bertandangan dan bercop oleh pengeksport. Pemohon juga perlu mengemukakan gambar sebenar sisa plastik yang ingin diimport. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan permohonan AP tidak diluluskan.

v. Keperluan AP Bagi Aktiviti Transit/Transshipment Sisa Plastik

Polisi Jabatan menetapkan bahawa kebenaran import hanya diberi kepada pengimport yang mempunyai premis dan menjalankan aktiviti pemprosesan/kitar semula sisa plastik import sahaja. Dalam hal ini, pihak Jabatan tidak menyokong mana-mana aktiviti transit/transshipment kerana ia tidak melibatkan sebarang aktiviti pemprosesan/kitar semula di samping mempunyai risiko menjadi dagangan terbiar kerana tidak dituntut.

vi. Premis Pemprosesan Skrap Plastik Kod Tarif 3915

Pemegang AP yang diluluskan untuk mengimport skrap plastik hanya dibenarkan menyimpan dan memproses skrap plastik yang diluluskan di premis yang dinyatakan di surat kelulusan pengeksport (pembekal) skrap plastik sahaja.

Adalah menjadi kesalahan kepada pemegang AP, sekiranya didapati AP yang telah diluluskan dijual dan skrap plastik dihantar dan diproses di premis lain. Skrap plastik yang diimport mestilah diproses di kilang yang telah mendapat kelulusan Jabatan ini sahaja.

vii. Pengesahan Kod Tarif Dagangan

Semua pengimport dikehendaki mendapatkan surat penjenisan daripada pihak KASTAM bagi memastikan dagangan yang diimport adalah di bawah kod tarif yang betul.

Pengesahan kod tarif dagangan yang diimport adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Jabatan Kastam Di Raja Malaysia (KASTAM) dan boleh dimohon melalui alamat di bawah :

Pengarah
Bahagian perkhimatan Teknik
Jabatan Kastam Diraja Malaysia,
Kompleks Kementerian Kewangan No 3,
Persiaran Perdana, Presint 2,
62596, Putrajaya

viii. Keperluan Pengimport Untuk Menyediakan Salinan Lesen Import (AP) Sisa  Plastik Kod Tarif 3915 Yang Sah Kepada Ejen Perkapalan/Transporter

Sepertimana sedia maklum, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017 telah meletakkan sisa plastik dengan kod tarif 3915 di dalam Bahagian I, Jadual Kedua yang mana semua pengimportan ke dalam Malaysia dilarang kecuali mendapat AP termasuklah pergerakan dari zon perdagangan bebas (FTZ) ke kawasan utama Kastam. Selaras dengan ketetapan Kastam tersebut, pihak pengimport perlu memohon AP terlebih dahulu sebelum memulakan penghantaran dagangan sisa plastik ke Malaysia.

Walau bagaimanapun, masih terdapat lambakan kontena sisa plastik yang tidak dituntut oleh pihak pengimport dan ditinggalkan di pelabuhan untuk tempoh yang lama terutamanya di Pelabuhan Klang, Selangor. Justeru, pihak Lembaga Pelabuhan Klang (LPK) telah mengetatkan prosedur deklarasi borang pergerakan di dalam kawasan zon bebas di mana dagangan dengan muatan sisa plastik kod tarif 3915 yang berstatus import perlu melampirkan AP daripada JPSPN sebelum memuat turun dagangan daripada kapal/barge.

Dalam hal ini, bagi melancarkan urusan pengimportan dagangan sisa plastik tersebut, pihak pengimport adalah dikehendaki untuk menyediakan salinan AP kepada ejen perkapalan sebelum dagangan tiba di Pelabuhan. Salinan AP yang dikemukakan tersebut hendaklah mengandungi maklumat yang betul dan sah bagi mengelakkan sebarang masalah berbangkit termasuklah risiko pengimport disenarai hitam oleh Jabatan ini sekiranya didapati terdapat pemalsuan maklumat. Jabatan ini tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat kelewatan dalam proses pemunggahan kontena disebabkan kegagalan memenuhi keperluan perundangan dan peraturan pihak Kerajaan termasuklah sebarang tuntutan daripada pihak ketiga.

 

 

 

 

Pematuhan Operasi Kilang

Garis Panduan Penyimpanan (Storage) Sisa Plastik Di Kilang

Soalan Lazim

 

 

KELULUSAN MEMBINA, MENGUBAH DAN MENUTUP SELAMAT KEMUDAHAN

 

Senarai Borang Permohonan/Pendaftaran

 

 

LESEN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM

image

image

image

Carta Alir Permohonan Lesen

image

Manual Pengguna - Sistem i-Lesen

image

Lesen Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Penguran Pembersihan Awam
Lesen Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan Bagi Sisa Pepejal Isi Rumah, Sisa Pepejal Awam, Sisa Pepejal Keinstitusian Awam Dan Sisa Pepejal Yang Serupa Dengan Sisa Pepejal Isi Rumah
Lesen Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan Bagi Sisa Pepejal Komersial, Perindustrian Dan Keinstitusian
Lesen Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan Bagi Sisa Pepejal Pembinaan

 
Bil.
Kriteria Penilaian
Pemberat Penilaian Maksima(%)
i.
Kewangan
Mempunyai jumlah modal kewangan minimum sebanyak RM2,500.00 bagi 1 skim
50
ii.
Pengalaman Kerja
Mempunyai pengalaman kerja selama 84 bulan dalam bidang berkaitan
20
iii.
Bilangan Pekerja Yang Mencukupi
Mempunyai 10 pekerja am bagi satu skim
10
iv.
Bilangan Kenderaan
Mempunyai 1 Open Tipper atau 2 lori angkut bagi satu skim
5
v.
Mempunyai Depoh
5
vi.
Peralatan Mencukupi
Mempunyai mesin pemotong rumput
5
vii.
Mempunyai pelan perkhidmatan kerja
5
 
JUMLAH
100
Nota: Kriteria Penilaian di atas adalah merujuk kepada jenis lesen 1 sehingga 4
 
Lesen Pengurusan Atau Pengendalian Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal Yang Ditetapkan
 
Bil.
Kriteria Penilaian
Pemberat Penilaian Maksima (%)
i.
Kewangan
80
ii.
Jentera dan Peralatan
10
iii.
Bilangan Pekerja
10
 
JUMLAH
100
Nota: Kriteria Penilaian di atas adalah merujuk kepada jenis lesen 5
 
Lesen Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pengangkutan Oleh Pengankutan Jauh
 
Bil.
Kriteria Penilaian
Pemberat Penilaian Maksima (%)
i.
Kewangan
80
ii.
Jentera dan Peralatan (Excavator/lori tangki air/lori Long Haulage/Container)
10
iii.
Bilangan Pekerja (1 penyelia, 1 pemandu)
10
 
JUMLAH
100
Nota: Kriteria Penilaian di atas adalah merujuk kepada jenis lesen 6

 

 


  •